REGULAMIN UDZIAŁU W 15. KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ WOJSKOWYCH LEKARZY DENTYSTÓW ORGANIZOWANEJ PRZEZ KOMISJĘ STOMATOLOGICZNĄ RADY LEKARSKIEJ WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ.

§1


Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez Wojskową Izbę Lekarską 15. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wojskowych Lekarzy Dentystów (dalej Konferencja). Współorganizatorem konferencji odpowiedzialnym za organizację od strony technicznej jest firma SPS-Piotr Szymański.

Wojskowa Izba Lekarska odpowiada za całość organizacji konferencji, firma SPS-Piotr Szymański zajmuje się rejestracją osób na konferencji oraz techniczną stroną przeprowadzenia konferencji (opłaty za konferencje, oraganizacja pobytu w hotelu, itp, współpraca ze sponsorami).


§2


1.    Konferencja jest organizowana w formule: wykładu teoretycznego.

2.    Miejsce Konferencji: Jurata, Hotel Lido, ul Wojska Polskiego 26.

3. Termin Konferencji to 3-5 czerwca 2022 r.

§3


1.    Uczestnikiem Konferencji może być każda osoba, dla której Konferencja została przygotowane merytorycznie (lekarz dentysta), i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu w formie pisemnej, drogą e-mailową bądź faxem.


2.    Nabór uczestników jest otwarty. Informacje o szkoleniach są dystrybuowane w formule ogólnopolskiej w formie ogłoszeń, mailingów do subskrybentów lub zaproszeń imiennych drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.


3.    O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie przez organizatora technicznego firmę SPS-Piotr Szymański).

§4


1.    Warunki udziału w Konferencji:
a). Rejestracja Uczestnika Konferencji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej:
www.15konferencjawil.pl
b). Dokonanie opłaty najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
W przelewie należy podać imię i nazwisko.


§5


1. Uczestnicy Konferencji mają prawo do:
     a)    Otrzymania materiałów edukacyjnych nawiązujących do treści Konferencji;
     b)    Otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w Konferencji oraz ilości przyznanych punktów edukacyjnych.
     c)    Rezygnacja z udziału w Konferencji możliwa jest po przesłaniu do organizatora pisemnego oświadczenia, nie później niż na 20 dni (14 maja 2022 r.) przed terminem szkolenia. Za rezygnację zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni (14 maja 2022 r.) przed lub bez uprzedzenia organizatora w odpowiednim terminie zostanie pobrana cała kwota należna za dane szkolenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia pisemnego lub mailowego oświadczenia o rezygnacji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w cyklu wykładowym, w nadzwyczajnych przypadkach, np. choroba prelegenta, brak możliwości dojazdu, itp. Zmiana wykładowcy jednego z wykładów w całej sesji wykładowej nie może być powodem do żądania zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.


3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy wykładów pozostawały niezmienne.

§6


Uczestnicy Konferencji mają obowiązek:
a)  Rejestracji na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu z podaniem imienia, nazwiska, sposobu skutecznego kontaktu oraz numeru prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy dentystów) i podania nazwy Okręgowej Izby Lekarskiej, do której należą;
b)  Poinformowania o zmianie danych przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym;
c) Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w kształceniu;
d) Potwierdzenia swojej obecności w punkcie recepcyjnym podpisem na liście obecności.
e) Zgłoszenia się po odbytym szkoleniu po dokument potwierdzający udział.


§7


1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z:
- wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych przez SPS Piotr Szymański, Warszawa, ul. Modzelewskiego  67/4 oraz przez Wojskową Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie przy ulicy Koszykowej 78 w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SPS Piotr Szymański działalności gospodarczej oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.
- wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej SPS Piotr Szymański i Wojskowej Izby lekarskiej zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.
- wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji, na temat kolejnych szkoleń organizowanych przez SPS Piotr Szymański lub Wojskową Izbę Lekarską.
- wyrażeniem  zgody na nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez SPS-Piotr Szymański. a tym samym na publikację wizerunku na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promujących szkolenia organizowane przez Wydawnictwo SPS Piotr Szymański i Wojskową Izbę Lekarską.
Administratorem danych uczestników szkolenia jest firma SPS-Piotr Szymański, z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 67 / 4; 02-679 Warszawa. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


§8


1. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia uczestnika wydaniem mu dokumentu potwierdzającego udział w Konferencji.


2. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w Konferencji wg aktualnych cen zamieszczonych na stronie www.15konferencjawil.pl i poniżej:

Ceny przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2022 r.

Przyjazd w piątek 3 czerwca 2022 r. (2 noce)

 • 1 osoba w pokoju 2 lub 3 osobowym - 990 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach)
 • 1 osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 690 zł
 • Dopłata do jednoosobowego pokoju (2 noce) - 200 zł;

Przyjazd w czwartek 2 czerwca 2022 r.  (3 noce)

 • 1 osoba w pokoju 2 lub 3 osobowym - 1190 zł (opłata obejmuje: 3 noclegi, 3 śniadania, 2 lunche i udział w 2 uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach)
 • 1 osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 890 zł
 • Dopłata do jednoosobowego pokoju (2 noce) - 300 zł

Członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej i Okregowej Izby Lekarskiej w Łodzi otrzymują 100 zł dofinansowania na udział w konferencji. Przy rejestracji prosimy o podanie Izby Lekarskiej.

Ceny po 30 kwietnia 2022 r.

 • 1 osoba w pokoju 2 osobowym - 1290 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • 1 osoba w pokoju 3 osobowym - 1290 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • 1 osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 890 zł.
 • Dopłata do jednoosobowego pokoju (2 noce 3-5 czerwca) - 200 zł;
 • Istnieje możliwość przyjechania wcześniej lub przedłużenia pobytu w Juracie. Koszt noclegu z 2 czerwca na 3 czerwca 2021 r. ze śniadaniem to dodatkowe 200 zł / osoba. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej opcji, proszę zaznaczyć w formularzu zgłoszenia, przyjadę w czwartek i kwota zostanie doliczona do faktury za konferencję.

Ceny dla osób korzystających tylko z wykładów i pełnego wyżywienia (lunche i przerwy kawowe, uroczyste kolacje) - bez noclegu

 • 1 osoba - 820 zł (do 30 kwietnia 2022r.)
 • 1 osoba - 970 zł (po 30 kwietnia 2022 r.)

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji. W takim przypadku opłaty zostają zwrócone w całości bez prawa żądania dodatkowego odszkodowania. Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy szkoleń pozostawały niezmienne.

§9

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe w czasie Konferencji.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez uczestników Konferencji innym uczestnikom lub mieniu prywatnemu.